โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ครั้งที่16

ข่าวรอบรั้ว มอย.

 

สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จัดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ มัสยิด อัล-ฮารอมัยน์ โดยมีอธิการบดีเป็นผู้นำการพบปะพูดคุย ให้การต้อนรับแขกและบรรยายก่อนละศิลอด เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของรอมฏอน การรักษาจริยวัตรของท่านศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.)ว่าด้วยการให้ละศิลอดแก่บุคคลทั่วไป การกระชับความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคมทุกระดับ รวมถึงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและร่วมกันตระหนักในภาระหน้าที่ของแต่ละคนในฐานะมุสลิมที่พึงมีต่อองค์กรเช่นนี้ การจัดครั้งนี้มีผู้มาร่วมงานกว่าหนึ่งพันคน