ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่38 (1/2011)

ข่าวรอบรั้ว มอย.

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 38 (1/2011)เกี่ยวกับกรอบแผน10ปี มหาลัย

หลักสูตรการศึกษาและแผนงบประมาณประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา