Pro.Dr.Abdulah Alsabeh มาเยี่ยม มอย.

ข่าวรอบรั้ว มอย.

วัน อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับการมาเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์

ของ Pro.Dr.Abdulah Alsabeh อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย อัล-อิหม่าม ประเทศซาอุอาราเบีย 

โดยท่านให้เกียรติบรรยาย และถ่ายทอดประสบการณ์ แก่คณาจารย์ ประจำคณะศึกษาศาสตร์