พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯศอ.บต.กับ มอย.

ข่าวรอบรั้ว มอย.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯระหว่าง

สำนักงาน “โครงการสานใจใต้ สู่ใจใต้”(ศอ.บต.) กับ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

            พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลายะลา  ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ติดตามประเมินผล และพัฒนาโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแขกรับเชิญและผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง

            โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมนำเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในภาคกลาง คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี สมุทรปราการ และอ่างทอง เพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวอันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคม อันเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนให้ได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ชีวิต ตลอดจนถึงการพัฒนาแนวคิดในการปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำของชุมชนในอนาคต

            ในส่วนของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลานั้น จะสนับสนุนให้บริการทางวิชาการในการจัดทำวิจัยประเมินผลการดำเนินงานและผลกระทบของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ต่อเยาวชน ครอบครัวเยาวชน ครอบครัวอุปถัมภ์และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโครงการที่มีต่อชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ต่อเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อๆไป และต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

            ข้อตกลงความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย ได้ร่วมกันพิจารณาวันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2554 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขที่ยั่งยืน และส่งเสริมเยาวชนให้เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ ร่วมสร้างสังคมสมานฉันท์และนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเจตนารมณืของ  ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้เริ่มก่อตั้งโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ตามอุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน”