หลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร
   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
   
หลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)
   
หลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
     
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา